ناسزا میگویی چون حرفت به کرسی ننشست ؟
ناسزا میگویی چون احساسی شدی و اجتماعی هم سطح خودت تاییدت میکنند ؟
این کلمات از کدام سوراخت ساطع شد نیتی جز تخریب و نابودی داشت ؟
حرامزاده ها چرا باید از اسمشان به عنوان فحش یاد شود چه خطایی رو خود خواسته انجام داده اند؟  حرامزاده بودن خطا شخص ، نیست ، مهربان باش ،
یا حتی بی بته ، در این زمانه ، مگر میتواند فحش باشد ؟ چه افتخاری بالایی مثل این که ، اصل و نسبت به خرافاتی های تنبل متصل نباشد ،  به همین طریق ادامه بده ، خودت از خرافات و تنبلی ها دور کرده ای ، بی بته مفید نبود ؟
ای هرزه چرا از رسوایی و فاش شدن اشتباه هزاران نفر اندوهگین هستی ؟ مگر صدای شکسته شدن قلبت را کسی شنید ؟ نادانسته به عنوان فحش یاد می‌کنند ، فریاد بزن هرزگی ات را نیاز قدرت جنسی بالایت آن چیزی نیست که یک فرد تکمیل کننده باشد ، استعدادت این همه کنجکاوی احساسی است ، رسم کن ، شعرش را برانگیز ، بنویس نا نوشته های این حس رو ، در این مخروبه های احساسی بنایی به بلندای شب های سختت ، کسی تو را نفهمید اما تو بقیه را بفهم تا این چرخه بشکند انتظار قدر دانی هم از این اجتماع بلاتکلیف نداشته باش چه تا به حال چه در آینده ، برگرد به اجتماع با قلبی سرخ و بروز بده که جزوی از مایی جای القاب عوض شده پذیرایی کن قبل از گذر غافله .#PvF